Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

สื่อ 3 D

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

http://www.ptt1.net/doc/news/Guide%20ASEAN%20Thai.pdf

 

ประกาศเรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=8180

 

สพฐ.ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์  สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และภาพ 360 องศา

ให้สถานศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

ที่  http://virtual.mediaobec.com

 

ห้องสมุดโรงเรียนสอนดี อำเภอลาดบัวหลวง  ชมบรรยากาศที่นี่

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457092641092483&id=100003752534044

 

07-read-thailand

ผลการประกวด Read Thailand *** คลิกที่นี่***

รายละเอียดเพิ่มเติม  ***คลิกที่นี่***

ภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่1   

ภาพบรรยากาศงานนำเสนอโครงการ Read Thailand ของโรงเรียนปัณณวิชญ์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 7 เมษายน 2557   คลิก คลิก คลิก  

 

เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้จัดอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก สำหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบรักการอ่าน และครูผู้สอน

ภาพบรรยากาศ  คลิกที่นี่                    

 

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน

ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต

สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไข ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะ ไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส์ เป็นต้น

อนึ่ง การทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่สามารถนำความรู้ในวิชาอื่น เช่น ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา เป็นต้น มาบูรณาการได้อีกด้วย

สะเต็มศึกษา   คลิกๆๆๆๆๆ 

สะเต็มศึกษา กับ การศึกษาปฐมวัย  คลิกๆๆๆๆๆ 

คลิก รายงานการประชุม   

เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์   

สะเต็มศึกษาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์       

 

ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21  คลิกที่นี่          

21skills

 

นโยาบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
    

การพัฒนาทักษะการคิด   

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร...

 

ข้อสอบ PISA ปี 2555
การอ่าน : คณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์

รายงานการประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ

 

 

เว็บน่าสนใจ "มหานครอาเซียน"

ประเทศไทย           http://uasean.com/thailand  

ประเทศสิงคโปร์       http://uasean.com/singapore

ประเทศลาว          http://uasean.com/laos

ประเทศมาเลเซีย      http://uasean.com/malaysia

ประเทศอินโดนีเซีย   http://uasean.com/malaysia

ประเทศกัมพูขา        http://uasean.com/cambodia

ประเทศเมียนมา       http://uasean.com/myanmar

ประเทศบรูไน          http://uasean.com/brunei

ประเทศฟิลิปปินส์     http://uasean.com/philippines

ประเทศเวียดนาม     http://uasean.com/vietnam

 

ประกาศผลการประกวด โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ระดับเขตตรวจราชการ
โรงเรียนขนาดใหญ่  "โรงเรียนปัณณวิชญ์" อำเภอบางปะอิน
โรงเรียนขนาดเล็ก "โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง" อำเภอลาดบัวหลวง

ภาพบรรยากาศ  โรงเรียนปัณณวิชญ์   

                       โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  

 

ประชุมคณะกรรมการสังเกตการณ์ประจำสนามสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และหัวหน้าสนามสอบ การสอบ o-net ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธาน  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗


 

โรง แรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหาร ศธ. นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เข้าร่วม 50 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=7076

 

ผลงานการงานอาชีพ สวยๆ  ...click...

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

anigifbos

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books

โปรแกรมห้องสมุด

การใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

http://lib.obec.go.th/portal/home


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร