Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

VDO การจัดการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูลูกในญี่ปุ่น  คุณครูท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ 081 806 5701
ดูให้รู้ 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2· เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 73 คน และท่านรองฯ อิทธิพล กองสุทธิผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ภาพรับวุฒิบัตร    (๑)   (๓)   (๔)     (๒) 

 

   โรงเรียนวัดดอนลาน โดย ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนและคุณครูให้ความสนใจ ตั้งใจทำจนประสบผลสำเร็จ ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน  ประมวลภาพการอบรม 

 

คุณครูที่สั่ง DVD I am in ASEAN และ CD สื่อไว้·

ศน.ใส่ DVD,CD ไว้ในตู้รับเอกสารของโรงเรียน ที่ สพป.แล้ว ขอให้ไปรับได้เลยค่ะ

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม ประมวลภาพการอบรม   
 

 

··· สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 รุ่นที่·1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดย นายอิทธิพล กองสุทธิผล รอง ผอ.สพป อย. เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่·25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 68 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน  ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม
    ในการนี้ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก้ผู้เข้าอบรม  
     สำหรับรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556  รุ่นที่ 3 อบรมวันที่  24-26 กรกฎาคม 2556 และขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2-3 นำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.2 สาระ ละ 1 แผน ไปด้วย
                     ประมวลภาพการอบรม คลิกๆๆ

 

          สพฐ. ร่วมกับ TK park และ สสส. ได้จัดทำโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวาย เจ้าฟ้านักอ่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนักเรียนชั้น ป.๕ ทุกคน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จึงขอเชิญชวนให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อย. ๒ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ นี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.readthailand.com 
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีนโยบายดังนี้
   ๑.  ขอให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามใบสมัคร ดังแนบ  ส่งใบสมัครไปที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อดำเนินการส่ง FAX ให้ สพฐ.ต่อไป
   ๒.  สำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานบันทึกการอ่านเข้าร่วมโครงการ สพป.อย. ๒ จะมีหนังสือตามรายการแนะนำ หมุนเวียนให้โรงเรียนได้นำไปให้นักเรียนอ่าน
   ๓. เริ่มอ่าน และบันทึกการอ่าน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
   ๔. ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศ ในระดับเขตพื้นที่ฯ

โครงการ Read Thailand :: ใบสมัคร :: หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ :: รายชื่อหนังสือ :: ไฟล์นำเสนอโครงการ :: เกณฑ์การตัดสิน (ต้องเพิ่มเติมอีก) :: แบบบันทึกการอ่าน ::

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือสามมิติ (Pop up books) เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อการสอน และผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้กับผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน  มีครูเข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 60 คน วิทยากรได้แก่ นางพินิจ แสงอรุณ นายสุวิชช ถิระพงษ์ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.2 และนางศศิธร สุขสาลี ครูโรงเรียนรอซีดี นางเดือนฉาย สว่างแสง ครูโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ประมวลภาพการอบรม  :: รับวุฒิบัตร   

 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระโดงทอง เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำหรับครูผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด ๓ ดี จำนวน ๗๐ คน โดย ท่านรองฯ ดิเรก  โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) แก่คณะครูบรรณษรักษ์ จำนวน ๕๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

 

ประมวลภาพการอบรมหนังสือสามมิติ (Pop up Books) รุ่นที่ 1,2  วันที่  2-3 และ  4-5 เมษายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชมบรรยากาศ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 เมษายน 2556

ขอขอบคุณต้นฉบับสื่อหนังสือสามมิติ ส่งเสริมการอ่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนังสือสามมิติส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนลาน อ.ผักไห่

 

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ นายชุมพล มณีโชติ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด จัดอบรมการทำหนังสือสามมิติ สำหรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๖๕ คน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถ สร้างหนังสือสามมิติ เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน และเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ชุดที่ ๑   ชุดที่ ๒ 

 

ดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (เอกสารเผยแพร่)

http://academic.obec.go.th/web/node/287 (เอกสารเป็น .zip)

 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์

ประมวลภาพการอบรม < คลิกที่นี่ >

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 รุ่นที่ 4 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 สถานศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2555 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 93 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม : น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน ครู ร.ร.วัดสุคนธาราม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ประมวลภาพกาารอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๑  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๒  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 3  CLICK CLICK   

ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 4 CLICK CLICK

 

8 สิงหาคม วันอาเซียน
(Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
บรูไน รวยจริงหรือ                                                    วัฒนธรรมการกินบรูไน  ลาว

          

 

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายไพฑูรย์ จั่นบำรุง ผอ.โรงเรียนวัดสนามไชย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหนังสือสามมิติ  ( Pop  Up ) เพื่อพัฒนาครูในการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทางยาว วิทยากร : นางสมบุญ โกษะ นางมณฑา สนามแจง และนางสาวสริญญา โกษะ โดยนายดิเรก โรจน์ปานได้มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของครู/นักเรียน ผอ.ลั่นทม ภักดี ผอ.รร.วัดทางยาว พร้อมทั้ง ผอ.รร.วักไม้ตราสมาชิการาม ผอ.รร.วัดนาคสโมสร ผอ.รร.วัดศิริสุขาราม ผอ.รร.วัดโพธิ์แตงใต้ ผอ.รร.วัดโบสถ์สมพรชัย และ ผอ.รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม ให้การต้อนรับ  ชมบรรยากาศการอบรมที่นี่

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books

โปรแกรมห้องสมุด

การใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

http://lib.obec.go.th/portal/home


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร