Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

ประมวลภาพการอบรมหนังสือสามมิติ (Pop up Books) รุ่นที่ 1,2  วันที่  2-3 และ  4-5 เมษายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชมบรรยากาศ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 เมษายน 2556

ขอขอบคุณต้นฉบับสื่อหนังสือสามมิติ ส่งเสริมการอ่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนังสือสามมิติส่งเสริมการอ่าน "อาเซียน" ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนลาน อ.ผักไห่

 

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ นายชุมพล มณีโชติ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด จัดอบรมการทำหนังสือสามมิติ สำหรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๖๕ คน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถ สร้างหนังสือสามมิติ เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน และเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ชมภาพบรรยากาศ ชุดที่ ๑   ชุดที่ ๒ 

 

ดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (เอกสารเผยแพร่)

http://academic.obec.go.th/web/node/287 (เอกสารเป็น .zip)

 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์

ประมวลภาพการอบรม < คลิกที่นี่ >

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 รุ่นที่ 4 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อการศึกษา และเรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การอบรมได้จัดให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อย.2 สถานศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2555 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 93 คน คณะวิทยากร : นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.อย.2: นายสมชัย สุขสมพักตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน : นายสุวิชช ถิระพงษ์ : นางพินิจ แสงอรุณ: นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ : นายประเวช สว่างแสง ครู ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม : น.ส.ภัทรรัตน์ แสงเดือน ครู ร.ร.วัดสุคนธาราม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ประมวลภาพกาารอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๑  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ ๒  CLICK CLICK 
ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 3  CLICK CLICK   

ประมวลภาพการอบรมครูผู้สอน รุ่นที่ 4 CLICK CLICK

 

8 สิงหาคม วันอาเซียน
(Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
บรูไน รวยจริงหรือ                                                    วัฒนธรรมการกินบรูไน  ลาว

          

 

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายไพฑูรย์ จั่นบำรุง ผอ.โรงเรียนวัดสนามไชย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหนังสือสามมิติ  ( Pop  Up ) เพื่อพัฒนาครูในการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทางยาว วิทยากร : นางสมบุญ โกษะ นางมณฑา สนามแจง และนางสาวสริญญา โกษะ โดยนายดิเรก โรจน์ปานได้มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของครู/นักเรียน ผอ.ลั่นทม ภักดี ผอ.รร.วัดทางยาว พร้อมทั้ง ผอ.รร.วักไม้ตราสมาชิการาม ผอ.รร.วัดนาคสโมสร ผอ.รร.วัดศิริสุขาราม ผอ.รร.วัดโพธิ์แตงใต้ ผอ.รร.วัดโบสถ์สมพรชัย และ ผอ.รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม ให้การต้อนรับ  ชมบรรยากาศการอบรมที่นี่

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายดิเรก โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ "งานวันอาเซียน" ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน ผอ.ศุภชัย บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

การพับดอกบัว

 

ผลการสอบ O-NET , NT ปีการศึกษา 2554

 

ตัวอย่างข้อสอบ  PISA

การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น

แบบสรุปผลการคัดกรอง

แบบกรอกพิการเรียนร่วม

แบบนิเทศ LD

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

แบบคัดกรองแนบท้ายกฎกระทรวง

รายงานผลการประเมินตาม IEP

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรม61

แบบนิเทศ SEAT  

 

ประวัติงานวันเยาวชนโลก

เด็กไทย 55 'กำพร้าเทียม' 
"กำพร้าเทียม"ปัญหาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แนะสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ด้วยจิตอาสาเป็นทางออก          

 

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สำหรับคุณครู จำนวน ๑๖ คน วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและอื่นๆ จาก ผอ.อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ เป็นอย่างดียิ่ง วิทยากรการอบรม : ว่าที่ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน รอง ผอ.ร.ร.เชียงรากน้อย และคุณครูวิภาภรณ์ อิ่มใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ ศน.กฤษณะ เครือเมฆ ผู้รับผิดชอบโครงการ
       ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://inspiringscience.obec.go.th

 

   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาคให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม สังกัดสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑๕โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) ร.ร.วัดบ้านแค  ร.ร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก  ร.ร.โคกตาพรหม  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)  ร.ร.วัดบางซ้ายใน  ร.ร.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ร.ร.วัดขนอนบ้านกรด  ร.ร.วัดสุทธิรุจิราราม  ร.ร.วัดทางยาว  ร.ร.เชียงรากน้อย  ร.ร.วัดบ้านสร้าง  ร.ร.วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์)  ร.ร.วัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  และร.ร.วัดเจ้าเจ็ดใน รวมเป็นหนังสือ  ๖๓๐๔ เล่ม มูลค่า ๘๑๓,๐๗๙ บาท  โดย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 54 โรงเรียน ,มูลค่าโรงเรียนละ 10,000 บาท  เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ตามโครงการ "มอบอาหารสมอง รับขวัญน้องผู้ประสบอุทกภัย" พร้อมให้ความรู้ และเทคนิค การอ่านหนังสือ เล่านิทานให้เด็กฟัง ชมบรรยากาศ

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร