Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

คณิตศาสตร์ประถม

ตัวชี้วัด ป.1 /  ป.2/  ป.3 /  ป.4 / ป.5 /  ป.6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ป.1 / ป.2/ ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6

คณิตศาสตร์มัธยม

ตัวชี้วัด

ม.1 /  ม.2/  ม.3 /  ม.4-6

การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  ม.1 / ม.2 / ม.3ม.4-6

ปริศนาคำทาย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  นายจรัล  สายจันทร์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สัญจร ณ โรงเรียนวัดพระขาว  อำเภอบางบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ผอ.ลำเพย เย็นมนัส และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุน  คลิกที่รูป
 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายดิเรก โรจน์ปาน รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมโครงการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด ๓ ดี ณ โรงเรียนวัดทางยาว : ผอ.ลั่นทม  ภักดี ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ รวม ๖ ฐาน โดยมีคณะครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรประจำฐาน และได้รับความอนุเคราะห์ห้องสมุดเคลื่อนที่ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้บริการการอ่านแก่นักเรียนด้วย โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม รร.วัดท่าซุงทักษิณาราม รร.วัดนาคสโมสร รร.วัดสง่างาม รร.วัดป่าคา รร.ไตรอรุณศึกษา และ รร.วัดทางยาว นักเรียน ๑๔๖ คน คณะครู/ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๔๐ คน

 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายอุดม ดำประภา รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม" ณ โรงเรียนวัดดอนลาน อ.ผักไห่ : ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาบัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา นำ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สัญจร" มาให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้า กศน.อำเภอผักไห่ นำงานประดิษฐ์มาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ บริษัททรูมูฟ นำเล่นเกม และแจกของที่ระลึก นอกจากนี้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ เขียนเรียงความและวาดภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในอ.ผักไห่ ชมภาพกิจกรรม 
 

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน โดยการนำของ ผอ.บรรจง เป็ดทอง ได้จัดทำค่ายคณิตศิลป์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตลาด วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการสร้างรูปทรงสามมิติในรูปแบบต่างๆ สำหรับนักเรียนและคณะครู เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘๙ คน ครู จำนวน ๕ คน ศน.พินิจ  แสงอรุณ วิทยากร

 

       โรงเรียนวัดกลาง ได้จัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่...สัญจรสู่ชุมชน"  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัททรูมูฟ จำกัด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม โรงเรียนวัดกระโดงทอง และโรงเรียนวัดรางจรเข้  คณะครู ๒๙ คน และนักเรียน ๒๘๗ คน

 

พิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโดงทอง ตามโครงการ MOU ระหว่าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กับ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

 

พิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดเชิงเลน

 

บรรยากาศการอบรมทำหนังสือสามมิติ (Pop Up Books)
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอลาดบัวหลวง
7 - 8 เมษายน  2554

 

การอบรมจัดทำหนังสือสามมิติ (Pop Up Books) โรงเรียนวัดจุฬามณี  อำเภอบางบาล

 

 

สปพ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practices) สำหรับครูปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล ซึ่งดำเนินการโดยสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีโรงเรียนสังกัด สปพ.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ๘ โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒๓ โรงเรียน  ผลการคัดเลือก Best Practices  โรงเรียนวัดกระโดงทอง อำเภอเสนา ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ศน.สุริยวิชญา  ทรงกลด ที่ปรึกษา

 

 

โรงเรียนวัดดอนลาน อำเภอผักไห่ โดยการนำของ ผอ.เฉลียว จิตต์ชุ่ม ได้จัดการอบรมทำหนังสือสามมิติ(Pop up Books) เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวัดดอนลาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้น ป.๓- ม.๓ จำนวน ๑๒๐ คน คณะครู จำนวน ๑๐ ท่าน นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ สู้ ไม่ท้อ จนผลงานสำเร็จอย่างสวยงาม ท่านผอ.และคณะครูคอยดูแลให้ความช่วยเหลือและกำลังใจเป็นอย่างดี ศน.พินิจ แสงอรุณ และคุณครูเดือนฉาย สว่างแสง วิทยากร  ดาวน์โหลดโครงการ

 

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

เอกสารแนะนำ

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร